Detail uit schilderij Howard Hodgkin ‘Learning about Russian Music’

Leveringsvoorwaarden Hence b.v.

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hence B.V., gevestigd te (5056CH) BerkelEnschot, aan de Rembrandt van Rijnlaan 31, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Almelo op 25 maart 2002 onder nummer 9/2002.

Artikel 1. Begripsbepaling en toepasselijkheid

a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “opdrachtnemer” de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hence B.V., gevestigd te Haaksbergen, terwijl wordt verstaan onder “opdrachtgever” degene die op enigerleiwijze de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer aan de opdrachtgever en op alle overeenkomsten terzake van uitvoering van werk, leveringen van zaken en/of diensten of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

c. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

d. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Ook indien in de voorwaarden van de opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking als die der vorige zin is opgenomen, hebben de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer te allen tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

e. Door het accepteren van de offerte, het doen van bestellingen en/of het geven van opdrachten, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene – of andere – voorwaarden en erkent deze algemene voorwaarden van de opdrachtnemer te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen

a. De aanbiedingen van de opdrachtnemer – in welke vorm ook gedaan – zijn prijscouranten, voorraadlijsten e.d. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

b. Indien de opdrachtgever een vrijblijvend aanbod van de opdrachtnemer aanvaardt, heeft de opdrachtnemer het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen, waardoor er geen overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.

c. De aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende de voor de opdrachtnemer normale werktijden.

d. De aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

Artikel 3. Aanvaarding

a. Overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod tijdig door de opdrachtgever wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de opdrachtgever is aanvaard niet door de opdrachtnemer is herroepen of doordat een aanbod van de opdrachtgever uitdrukkelijk door de opdrachtnemer is aanvaard.

b. De uitdrukkelijke aanvaarding van een aanbod door de opdrachtnemer blijkt uit diens schriftelijke bevestiging dan wel door diens aanvang met de uitvoering van de overeenkomst.

c. Slechts de directie van opdrachtnemer en de personen, die blijkens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel namens opdrachtnemer procuratie bezitten, hebben de bevoegdheid om voor opdrachtnemer bindende overeenkomsten te sluiten.

Artikel 4. Prijzen

a. Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen, waaronder begrepen de BTW.

b. De bij de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. De opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen indien en voor zover na totstandkoming van de overeenkomst één of meer omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de door de opdrachtnemer berekende kostprijs zijn gewijzigd. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan tien procent of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering

a. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

b. De leveringstijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de opdrachtnemer alle benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na ontvangst door opdrachtnemer van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.

c. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende werkomstandigheden bij de opdrachtnemer en op een normale levering van de benodigde zaken door derden. Als er buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van de bedoelde werkomstandigheden of door te late levering van bedoelde zaken door derden, dan wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

d. De overeengekomen zaken of diensten worden geacht te zijn afgeleverd, indien de zaken of diensten conform de overeenkomst voor de eerste keer aan de opdrachtgever worden aangeboden.

e. Wanneer de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd niet door de opdrachtgever zijn afgenomen en/of niet kunnen verwerkt in het overeengekomen werk, dan houdt de opdrachtnemer deze zaken ter beschikking van de opdrachtgever en slaat deze zaken op voor rekening en risico van de opdrachtgever.

f. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, behoudens in geval van grove schuld van de opdrachtnemer.

g. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht om zonder rechterlijke machtiging werkzaamheden te verrichten of te doen verrichten op kosten van de opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Overmacht

a. Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft de opdrachtnemer het recht te vorderen dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aangepast, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

b. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de opdrachtnemer te wijten omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van een verplichting van de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt of op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

c. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van leveranciers, alsmede het geval dat de opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld zijn verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

d. De opdrachtgever kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

e. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

Artikel 7. Tekeningen en ontwerpen

a. Alle ontwerpen, tekeningen, berekeningen, schetsen, schema’s, modellen, concepten, presentaties, monsters en dergelijke, die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, worden het eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer zal van deze informatie geen gebruik mogen maken ten behoeve van derden.

b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de ontwerpen, berekeningen, tekeningen en andere informatie(-dragers), die door of namens de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

c. De opdrachtnemer is niet verplicht onderzoek te plegen naar de juistheid van de door of namens de opdrachtgever verstrekte ontwerpen, berekeningen, tekeningen en andere informatie(-dragers). De opdrachtnemer mag zonder meer afgaan op de juistheid van één en ander.

d. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van onjuistheden in de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verstrekte informatie.

e. De ontwerpen, tekeningen, berekeningen, schetsen, schema’s, modellen, concepten, presentaties, monsters en dergelijke, die door of in opdracht van de opdrachtnemer zijn vervaardigd en het daarop rustende auteursrecht, blijven eigendom van de opdrachtnemer en mogen door de opdrachtgever niet worden verveelvoudigd en/of aan derden worden getoond. Deze ontwerpen, berekeningen, tekeningen, monsters, modellen en dergelijke dienen door de opdrachtgever op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te worden teruggegeven.

Artikel 8. Garanties en aansprakelijkheid

a. De opdrachtnemer aanvaardt voor de uitvoering van zijn verbintenis geen verdere aansprakelijkheden en geeft geen verdere garanties dan voor zover deze bij het aangaan der overeenkomst schriftelijk door de opdrachtnemer zijn toegezegd. b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vloeit uit de overeenkomsten tussen partijen voor de opdrachtnemer een inspanningverplichting voort en geen resultaatsverplichting.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vloeit uit de overeenkomsten tussen partijen voor de opdrachtnemer een inspanningverplichting voort en geen resultaatsverplichting

c. De opdrachtnemer aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid voor zaken, die zijn vervaardigd op aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden.

d. De opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld en het hierboven gestelde, jegens de opdrachtgever en/of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tengevolge van de uitvoering van de verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende.

e. Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer geldt in gelijke mate voor de personeelsleden van opdrachtnemer en voor derden waarvan door opdrachtnemer bij de uitvoering van de verbintenis gebruik wordt gemaakt.

f. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, diens personeel en/of door hem gebruikte derden steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst, voor zover dit factuurbedrag reeds door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is betaald.

g. Indien de opdrachtnemer, diens personeel en/of door opdrachtnemer gebruikte derden te dezer zake door derden mochten worden aangesproken, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer respectievelijk diens personeel en door hem gebruikte derden volledig vrijwaren en hen al datgene vergoeden wat zij aan derden moeten voldoen.

Artikel 9. Betaling

a. Het honorarium wordt, tenzij de opdrachtnemer en de opdrachtgever hierover andere afspraken hebben gemaakt, per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Voor zover de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverbintenis, is het honorarium van de opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

b. De betaling van de geleverde zaken en/of van het uitgevoerde werk zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum zonder compensatie. c. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door de opdrachtnemer aangeven wijze zijn verricht.

d. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

e. Ingeval van niet-stipte betaling zal de opdrachtgever, zonder in gebreke te zijn gesteld, gehouden zijn voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden, boven de overeengekomen som een samengestelde rente te betalen van 1¼% per maand of gedeelte van een maand. Indien op 31 december van enig jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en eveneens rentedragend worden.

Artikel 10. Te late betaling

a. Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is de opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet of niet-tijdige betaling door de opdrachtgever zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.

b. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever schriftelijk tot betaling aan te manen. Hierbij zal een betalingstermijn van tien dagen in acht worden genomen.

c. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft te betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd:
1. buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op grond van de percentages en over de bedragen, zoals deze worden gehanteerd bij het voormalige incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,00. De opdrachtnemer is niet gehouden aan te tonen, dat hij in de uitgave van buitengerechtelijke incassokosten is vervallen.
2. het hem toekomende bedrag in rechte te vorderen zonder enige nadere aanmaning tot betaling.

d. Indien de opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde, buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

e. Door de niet-tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan terstond opeisbaar.

Artikel 11. Onvoldoende nakoming door de opdrachtgever

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst
voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is de opdrachtnemer zonder enige nadere ingebrekestelling gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst, ter keuze van de opdrachtnemer:

  • de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel ontbonden te verklaren zonder dat de opdrachtnemer tot enige
    schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is en/of
  • de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.

Alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding door de opdrachtgever van schade, kosten en rente.

Artikel 12. Hardheidsclausule 

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zal zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, onverminderd de bepaling van het volgende lid.

Artikel 13. Geschillen
a. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen partijen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij dwingend recht een andere rechter voorschrijft.